Specjalizacje

prawo cywilne
i gospodarcze

Prowadzimy sprawy cywilne i gospodarcze, reprezentując Klientów w postępowaniach pozasądowych, sądowych i egzekucyjnych. Przygotowujemy i analizujemy umowy cywilnoprawne, udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne.

Wybrane usługi:

 • dochodzenie należności umownych, prowadzenie spraw o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
 • przygotowanie i analiza umów cywilnoprawnych (m.in. umów sprzedaży, o dzieło, najmu, zlecenia, agencyjnych oraz z zakresu prawa autorskiego)
 • sprawy odszkodowawcze – doradztwo i reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym (przedsądowym) oraz prowadzenie sporów sądowych, w szczególności w zakresie odszkodowań komunikacyjnych, wypadkowych, za błędy medyczne oraz za śmierć osoby najbliższej;
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy związane z ochroną własności – sprawy o eksmisję, przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie dalszych naruszeń, a także dochodzenie roszczeń uzupełniających, w tym z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
 • sprawy ze stosunków między współwłaścicielami (zarząd rzeczą wspólną, rozliczenie wydatków, zniesienie współwłasności)
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości

prawo spadkowe

W sprawach spadkowych udzielamy porad prawnych w zakresie rozporządzeń majątkiem na wypadek śmierci, w tym formułowania treści testamentu w sposób zabezpieczający interesy najbliższych. Analizujemy sytuację Klientów przy dziedziczeniu ustawowym i testamentowym, doradzamy w kwestii możliwości podważenia testamentu, a także udzielamy wsparcia w załatwieniu wszystkich formalności po śmierci spadkodawcy.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i w negocjacjach pozasądowych. Szukamy najlepszych rozwiązań – nie tylko pod kątem finansowym, ponieważ w sprawach spadkowych niejednokrotnie kompromis i satysfakcja obu stron, umożliwiające zachowanie dobrych relacji rodzinnych, są dla naszych Klientów równie ważne.

Wybrane usługi:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu
 • sprawy o zachowek
 • dział spadku
 • doradztwo w sprawach związanych z dziedziczeniem (m.in. sporządzenie testamentu, przyjęcie i odrzucenie spadku, uchylenie się od skutków prawnych złożonego pod wpływem błędu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, wydziedziczenie)
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego

prawo rodzinne

Prowadzimy sprawy rodzinne między małżonkami, w tym rozwody i separacje, a także sprawy dotyczące małżeńskich kwestii majątkowych, związane z ustanowieniem rozdzielności majątkowej i podziałem majątku wspólnego. Doradzamy przy zawieraniu małżeńskich umów majątkowych, reprezentujemy małżonków w negocjacjach i w postępowaniu sądowym.

Zajmujemy się również sprawami ze stosunków między rodzicami i dziećmi, w tym sprawami o uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz sprawami o alimenty. Udzielamy wsparcia nie tylko w postępowaniu sądowym, ale także zabezpieczającym i egzekucyjnym.

Wybrane usługi:

 • rozwód i separacja
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty (zasądzenie, podwyższenie i obniżenie alimentów)
 • uregulowanie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • kontakty z dziećmi (ustalenie kontaktów, ich wykonywanie i egzekucja)
 • sprawy o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • ustanowienie opiekuna i kuratora

prawo
administracyjne

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W postępowaniu administracyjnym przygotowujemy wnioski wszczynające postępowanie, zażalenia na postanowienia i skargi na bezczynność organów administracji oraz w szczególności odwołania od niekorzystnych decyzji administracyjnych. W postępowaniu sądowoadministracyjnym sporządzamy skargi na decyzje administracyjne oraz skargi kasacyjne.

Doradzamy w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, udzielając porad prawnych i przygotowując opinie prawne.

Wybrane usługi:

 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • wnioski o wszczęcie postępowania, o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, o wznowienie postępowania
 • skargi do WSA i skargi kasacyjne do NSA
 • opinie prawne

prawo karne

Reprezentujemy podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych. Uczestniczymy w czynnościach procesowych na etapie postępowania przygotowawczego (m.in. przesłuchania, konfrontacje, posiedzenia aresztowe) oraz postępowania sądowego (m.in. posiedzenia w sprawie umorzenia i warunkowego umorzenia postępowania, rozprawy). Prowadzimy sprawy na etapie wykonawczym. W razie potrzeby przygotowujemy środki zaskarżenia, w tym zażalenia i apelacje.

Występujemy także po stronie pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych, subsydiarnych lub prywatnych) w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, dbając o zabezpieczenie ich interesów. Udzielamy wsparcia już przy składaniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i wnoszeniu subsydiarnego lub prywatnego aktu oskarżenia, a następnie w całym toku postępowania.

Wybrane usługi:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych
 • sporządzanie aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji oraz kasacji
 • sprawy w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
 • dozór elektroniczny
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego

obsługa firm

Zajmujemy się sprawami przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego oraz innych jednostek organizacyjnych. Oferujemy stałą obsługę prawną i wsparcie we wszystkich aspektach prowadzonej działalności, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzimy także sprawy przedsiębiorców w ramach jednorazowych zleceń i bieżących konsultacji.

Pomagamy przy zakładaniu działalności gospodarczej i wypełnianiu obowiązków rejestrowych. Reprezentujemy przed sądami i organami administracji publicznej. Przygotowujemy i analizujemy umowy spółek oraz umowy handlowe, dbając o ochronę interesów Klientów.

Wybrane usługi:

 • stała obsługa prawna
 • rejestracja działalności gospodarczej, w tym rejestracja spółek sprawa handlowego
 • przygotowywanie wniosków do KRS
 • dokonywanie zmian organizacyjnych w spółkach, przygotowywanie dokumentacji i projektów uchwał
 • reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • przygotowanie i analiza umów handlowych
 • dochodzenie wierzytelności od kontrahentów
 • sporządzanie opinii prawnych